Новотроїцький район

Меню

Погода

Регламент виконкому

від 26.11.2015. № 44

                                         Р Е Г Л А М Е Н Т
                           роботи    виконавчого  комітету
                         Олександрівської   сільської  ради

 

                            І.   ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

 

І.  Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради  є   її виконавчим органом.

 1. Повноваження виконавчого комітету та його органів, порядок їх діяльності визначаються Законами України, рішеннями сільської ради, цим регламентом.

Виконавчий комітет сільської ради правомочний вирішувати будь-які питання, що належать до його повноважень, здійснює функції управління відповідно чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, вищестоящих органів  влади.

 1. Робота виконавчого комітету будується на основі колегіальності і персональної відповідальності, ділового обговорення у вирішенні питань, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки.
 2. З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку, здійснення функцій державного управління територією, виконавчий комітет розподіляє функціональні обов’язки між сільським головою, працівниками апарату виконавчого комітету.
 3. Виконавчий комітет підпорядкований сільському голові, який організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» його роботу і забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території ради.
 4. Виконавчий комітет ради:

6.1. Безпосередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм  місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної сесії сільської ради.

6.2.  Координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

6.3. Правомочний розглядати та вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» /ст.27-40/, іншими законами до їх відання.

 1. Цей регламент є нормативним актом, у якому на підставі діючого законодавства закріплені принципи і порядок діяльності виконкому. Він передбачає діяльність у таких напрямках:

— планування роботи виконкому;

— підготовка і проведення засідань виконкому, прийняття рішень;

— підготовка і видання розпоряджень;

— організація виконання рішень сільської ради, актів вищестоящих органів державної влади і управління, здійснення контролю за їх реалізацією у виконкомі;

— порядок проведення засідань, прийом громадян:

— звіти виконавчого комітету:

— організація використання робочого часу, режим роботи.

 

11   Планування роботи  виконкому

1.Виконком сільської ради організовує свою практичну діяльність виходячи з планів і програм економічного і соціального розвитку сільської ради, цільових програм, плану на поточний рік і своїх піврічних планів.

2.План роботи виконкому включає;

— перелік питань для розгляду на засіданнях виконкому;

— перелік питань, які необхідно розглянути в порядку контролю;

— організаційні заходи.

3.Порядок формування плану роботи виконавчого комітету:

3.1.Члени виконкому на  основі виконання планів економічного і соціального розвитку,  стану справ на території сільської ради і реальної ситуації, що склалася, вносять за місяць, до початку нового півріччя секретарю виконкому пропозиції з питань, які необхідно розглянути на  засіданні виконкому.

3.2. Внесені пропозиції розглядаються секретарем і після погодження, не пізніше, як за 20 днів до початку наступного півріччя, формується проект плану роботи виконавчого комітету.

3.3. Перелік рішень , що складатимуться в порядку контролю складається секретарем виконкому, не пізніше як за 20 днів до початку наступного півріччя.

3.4. Підготовлений секретарем проект плану роботи візується сільським головою, вносяться на розгляд виконкому на останньому засіданні поточного півріччя.

 1. Контроль за виконанням плану роботи здійснюється секретарем виконкому, який при його затвердженні на  наступний  рік , інформує виконком про виконання попереднього плану.

 

 1. Підготовка і проведення засідань виконкому,

Прийняття рішень

1.Засідання виконавчого комітету скликаються його головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського голови з питань діяльності

виконкому, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, як  правило  в четверту середу  місяця. На розгляд виконкому планується одне-два основних питання. Виконком є правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 1. Порядок денний засідання виконкому, з урахуванням пропозицій, що надійшли в період його підготовки, складається  секретарем виконкому і після погодження з  сільським головою доводиться до відома членів виконкому та запрошених.
 2. Не включені до порядку денного питання виносяться на розгляд виконкому за погодженням з сільським головою.
 3. За підготовку матеріалів на засідання виконкому відповідає секретар виконкому.
 4. Комісії при виконкомі, які вносять питання на розгляд виконкому з власної ініціативи, подають крім проекту рішення з відповідним додатком та довідками також коротке пояснення з обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

При  внесені пропозиції про прийняття рішень з питань, які вже розглядалися, подаються короткі довідки про їх виконання, обґрунтовані обставини, які викликають необхідність і доцільність їх зняття з контролю.

 1. Підготовка матеріалів на розгляд виконкому здійснюється відповідно з вимогами інструкції по діловодству.
 2. Проекти рішень, що вносяться на розгляд виконкому повинні бути кваліфіковані. У них коротко викладається зміст питання, визначаються конкретні заходи , виконавці, строки виконання та особи , що здійснюють контроль.
 3. У засіданнях виконкому приймають участь керівники, спеціалісти установ, організацій, колективних підприємств, які мають відношення до питань, що вирішуються, запрошення забезпечує секретар виконкому.

9.У засіданнях можуть брати участь депутати ради, запрошені /представники державних органів, органів територіального самоврядування, громадських об’єднань, трудових колективів/

 1. Доповідають на засіданні керівники, спеціалісти установ, організацій, колективних підприємств розташованих на території сільської ради. Для доповіді з основного питання надається до 15 хвилин, а для виступів і довідок до 5 хвилин.
 2. Виконавчий комітет сільської ради на своїх засіданнях приймає рішення. Рішення приймаються на засіданні більшістю голосів від його загального складу і підписуються сільським головою.
 3. Рішення виконкому остаточно доопрацьоване і відредаговане з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні виконкому, візуються секретарем виконкому і подається на підпис сільському голові на другий день після засідання.
 4. Підписанні рішення секретар виконкому розмножує і надсилає виконавцям та зацікавленим організаціям не пізніше п’ятиденного   строку.

14.Рішення, що носять загальнообов’язковий  характер, доводяться до відома населення шляхом вивішування на дошці оголошень.

15.Засідання виконкому протоколюється, оформлення здійснює секретар виконкому у 5-денний строк. Протокол  виконкому підписується сільським головою та секретарем виконкому.

 

 

1У. Підготовка і видання розпоряджень

 

1.Сільський голова у межах своїх повноважень та чинного законодавства видає розпорядження з питань, що не потребують колегіального вирішення, інформує про них виконавчий комітет ради на черговому засіданні.

2.Проекти  розпоряджень готуються з додержанням вимог п.3 цього регламенту. До проекту розпорядження додається список організацій, яким слід його надіслати.

3.Підписані розпорядження передаються секретарю виконкому, який після їх  розмноження, не пізніше, як на другий день розсилає за призначенням.

 

У. Організація виконання рішень сільської ради і виконавчого

комітету, актів вищестоящих органів державної влади  і

управління, здійснення контролю за їх реалізацією у виконкомі

 

 1.   Організація виконання актів вищестоящих органів державної влади, рішень сільської ради, власних рішень, розпоряджень сільського голови, інших службових документів здійснюється особисто сільським головою,  заступником сільського голови, секретарем виконкому , бухгалтером, землевпорядником та іншими посадовими особами виконкому сільської ради згідно з розподілом обов’язків .
 2. Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструють в день надходження і передаються на розгляд сільському голові. Сільський голова чи його заступник в резолюції визначає кому, що та в який строк доручається  зробити.

3.За виконанням документів встановлюється  контроль:

— на виконання актів вищестоящих органів готуються проекти відповідних документів в строк визначений сільським головою або його заступником.

— якщо строки не встановлені документ виконується в 10-ти денний термін з часу його отримання,

— якщо рішення чи розпорядження треба взяти до відома, його зміст доводиться до відповідних керівників листом або шляхом особистого ознайомлення.

 1. Інформації, що надсилаються у вищестоящі державні органи про виконання рішень і розпоряджень підписуються сільським головою, заступником сільського голови.
 2. Секретар виконкому ,бухгалтер, землевпорядник та інші  посадові особи  виконкому  сільської ради, відповідальні члени виконкому :

— систематично стежать за тим, щоб всі  передбачені в рішеннях та розпорядженнях  заходи виконувались в повному обсязі і в зазначені строки.

— періодично  перевіряють  виконання  рішення на місцях в      межах  своєї компетенції, надають допомогу  і сприяють у їх  реалізації.

 1. Виконані  власні рішення знімаються з контролю виконкомом   сільської ради , а розпорядження – сільським головою.
 2. Контрольні функції за ходом виконання актів законодавчої влади та виконавчої  влади здійснюються у відповідності з  інструкцією  про порядок контролю, документування  управлінської діяльності проводиться  у відповідності  з інструкцією по діловодству.

Відповідальність  за  здійснення  контролю   актів  вищестоящих   органів  несе сільський голова.

 

У1 . Порядок    проведення  засідань , прийом громадян

 1. Як правило, засідання  проводяться в другій половині дня з тривалістю не більше   двох  годин.
 2. В списки  запрошених  для участі  в засіданнях  включаються, як правило, лише ті  працівники, які мають  безпосереднє відношення до питань , що розглядаються . Цей список  погоджується  сільським головою.
 3. Прийом громадян  з особистих питань сільським головою, секретарем виконкому здійснюються згідно з затвердженим графіком на підставі Закону  України  «Про звернення  громадян»

 

У1.     Звіти   виконавчого  комітету

 

 1.     Виконавчий комітет   підзвітний  і підконтрольний    сільській    раді, періодично  , але не менше  як один   раз на рік звітує  перед  нею  про свою  діяльність.
 2.   Виконавчий  комітет   з питань  здіснення  делегованих повноважень  органів  виконавчої    влади, підконтрольний  районній    державній  адміністрації  і щорічно    в січні місяці надсилає  їй   узагальнюючий  звіт  про  здійснення  делегованих  повноважень згідно  діючого  законодавства
 3.   Копії    прийнятих   рішень  з  питань делегованих повноважень   державної виконавчої  влади  у десятиденний  термін  з дня їх   прийняття, виконком   надсилає  до районної  державної  адміністрації.

 

У111. Організація  використання робочого  часу, режим роботи.

 

 1. Єдиний початок роботи виконкому  , незалежно від   місця розміщення —  о 8.00годині,  закінчення  роботи о 17.00 годині ( п’ятниця  до 16.00 години),   обідня перерва з 12.00 години до 12.45 години.
 2. Перебування працівників виконкому у службових справах у робочий час за межами   адміністративного будинку   повинно  заздалегідь узгоджуватись з його керівництвом .
 3. Вирішення питання   надання  відгулів  за відпрацьовані  вихідні  дні, відпусток без збереження  заробітної плати здійснюється сільським головою згідно   до чинного  законодавства про працю.
 4. У виконкомі   ведеться  табельний облік  відпрацьованого   робочого часу  працівників.
 5. Кожний працівник к виконкому повинен :

—  шанобливо  ставитися  до громадян, керівників і співробітників,

— сумлінно виконувати   свої  службові  обов’язки ,

— дотримуватися  високої культури  у спілкуванні.

 1. Посадові  особи      виконкому   сільської ради  при виконанні    службових обов’язків  керуються  Законом   України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»