Новотроїцький район

Меню

Погода

Постійні комісії

Склад   постійної   комісії мандатної комісії з питань    депутатської діяльності та етики,  законності і правопорядку Олександрівської сільської ради    УІІ  скликання


Положення про  постійні  комісії      сільської ради

І. Загальні положення

1.1.Постійні комісії сільської ради є органом ради, що обирається з числа її   депутатів.

1.2.В сільській раді утворилися дві постійні комісії:

— мандатна, з питань депутатської етики законності і правопорядку;

— з питань планування , бюджету , фінансування,землеустрою та соціально- економічного  розвитку,

 

1.3.Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесії   сільської ради, що належить до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішеннями   ради  та її  виконавчого  апарату. Постійні комісії за дорученням   ради або з власної  ініціативи     попередньо розглядають питання щодо стану справ  у відповідних галузях народного господарства, програми  соціально — економічного   розвитку та бюджету  сільської ради.

1.4. Робота постійних комісій проводиться у відповідності з планами, що  затверджуються сільською радою.

1.5. Засідання постійних комісій скликаються їх головами в міру необхідності, але не менше одного разу на  квартал і є правомірними, якщо на ній присутні  2/3   членів від загальної кількості членів.

1.6. Засідання комісії проводиться відповідно плану роботи , порядок денний засідання комісії розробляється  її головою.

  1. 7. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання з іншими комісіями В такому разі протоколи засідань підписуються головами обох комісій.
  2. 8 .В роботі комісії беруть участь запрошені ( керівники господарств всіх форм власності , керівники підвідомчих організацій)

1.9.  Постійна комісія для вивчення питань , розробки проектів , рішень  може створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії, представників громадськості.

1.10 . Організація роботи  постійної комісії  ради покладається на голову комісії. Голова  комісії скликає і веде  засідання комісії  , дає  доручення членам    комісії, організовує роботу по реалізації  висновків   і рекомендацій   комісії.  В  разі відсутності  голови комісії  його обов’язки  виконує  заступник голови  комісії або секретар комісії.

1.11.Депутат  сільської ради  зобов’язаний   бути присутнім на засіданні  постійної комісії, членом   якої він обраний. Якщо депутат з якоїсь причини не може бути присутнім на  засіданні   комісії  , він зобов’язаний   повідомити голову  комісії письмово або усно .

1.12.  Постійна  комісія  підзвітна  раді  і голова   звітує  раді

 

П.Функціональна спрямованість постійних комісій

 

  1. 1.  Постійна  мандатна      комісія   з питань депутатської діяльності та етики  ,

                       законності та правопорядку готує :

—  висновки щодо звільнення депутата сільської ради;

—  попередні висновки щодо проектів соціальних програм або їх окремих

розділів , які стосуються питань законності і правопорядку

—  висновки про відкликання депутата виборцями, про дострокове припинення

повноважень депутата;

— рекомендації з питань депутатської діяльності, додержання норм  депутатської етики, роботи депутата в раді , виконання депутатських   рішень ради та її органів;

Здійснює :

—  здійснює контроль за виконаннями рішень ради , що належить до її  компетенції.

 

2.2. Постійна комісія з питань планування , бюджету ,

                                 фінансування та соціально – економічного  розвитку

          Готує :

—  проекти планів та програм соціального і економічного розвитку сіл , бюджету сільської ради, питання освіти , культури , торгівлі , закладів охорони здоров’я

—  звіти про хід виконання програм соціального і економічного розвитку господарств  , які знаходяться на території сільської ради та бюджету сільської ради, готує висновки , виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань

— звернення , пропозиції , заяви і скарги організацій та громадян ;

—  вирішує   відповідно  до чинного  законодавства   питання   регулювання  земельних відносин , землеустрою , встановлення правил  водокористування ,  водозабезпечення , охорони навколишнього   середовища

Вивчає :

          — за дорученням  сільського  голови  діяльність виконавчого  комітету   сільської  ради

— одержує   від    керівництва  господарств  та організацій і установ     необхідні матеріали   документи та інформацію

          Здійснює  :

—  контроль за виконанням  програм соціально — культурного та економічного розвитку сільської ради та  бюджету сільської ради ,виконання рішень ради, подає результати перевірок , рекомендації на розгляд виконавців , а   випадках на розгляд ради