Новотроїцький район

Меню

Погода

Статут сільської ради

СТАТУТ
Олександрівської    територіальної громади сіл Олександрівка та Калинівка Новотроїцького району Херсонської області
(нова редакція)

С.Олександрівка
2016 рік

ПРЕАМБУЛА

Цей  Статут розроблений відповідно до Конституції і законів України, Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» інших Законів України,визначає  основи життєдіяльності  територіальної  громади сіл Олександрівки та  Калинівки, та засади  здійснення нею  місцевого самоврядування з урахування   історичних, соціально – економічних та інших особливостей, закріплює особливості системи місцевого самоврядування територіальної громади (порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради, порядок обнародування рішення ради, прийнятого з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, порядок формування та організація діяльності ради, порядок організації громадських слухань та інші), функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування , створення  та діяльності органів самоорганізації населення, механізм  реалізації права членів громади на участь у місцевому самоврядуванні , статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування  – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою як безпосередньо, так і через сільську раду та її виконавчий комітет

Олександрівська територіальна   громада сіл Олександрівка та Калинівка Новотроїцького району Херсонської області (далі Територіальна  Громада)  з розміщенням   адміністративного центру в с. Олександрівка  ,що знаходиться за 7 км до районного центру, відстань   до обласного центру міста Херсона по автошляхах – 189 км. Площа земель сільської ради становить 6057,6 га   Станом на 01 листопада 2016 року на території  сільської ради  проживає  1230 чоловік.

 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Глава 1.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Стаття 1.1.1 Олександрівська територіальна громада сіл Олександрівка та Калинівка   є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Новотроїцького району Херсонської області .  До складу територіальної громади  входять такі населені пункти: село Олександрівка , село Калинівка

         Стаття 1.1.2.  Олександрівська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що утворена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та є неприбутковою установою .

Сільська  рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм на­йменуванням. На будинку, де працює сільська рада та її виконавчі органи підіймається Державний Прапор України.

Стаття 1.1.3. Територія територіальної громади  та її межі визначаються генеральним планом населених пунктів.

Стаття 1.1.4. Розпорядження землею в межах територіальної громади  здійснює сільська  рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельних ділянок.

Стаття 1.1.5. Рішення про встановлення та зміну цільового призначення земель приймається сільською   радою відповідно до її повноважень.

Стаття 1.1.6. З метою раціональної організації управління територіальної громади  територія може поділятися на окремі населені пункти ,    де з дозволу сільської ради можуть створюватись і діяти органи самоорганізації населення.

Стаття 1.1.7. Органи місцевого самоврядування територіальної громади  можуть об’єднуватись з органами місцевого самоврядування інших територіальних громад України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття 1.1.8. Органи місцевого самоврядування територіальної громади  на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування населених пунктів зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.9. Органи місцевого самоврядування територіальної громади  не можуть передавати будь-які власні повноваження асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування, до складу яких вони входять.

Стаття 1.1.10. Територіальна громада сіл Олександрівки та Калинівки відповідає таким вимогам :

утворена та реєстрована в порядку, визначеному  законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової  організації;

установчі документи  якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників  (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів  одній або  кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена   контролюючим органом  до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

доходи (прибутки)  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації  мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Глава 1.2 ПРАВОВА  ОСНОВА   СТАТУТУ

Стаття 1.2.1 Статут – систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

Статут має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування, прийнятих на місцевому референдумі. Статут територіальної  громади (далі – Статут) приймається сільською  радою більшістю депутатів від загального складу ради.

Дія Статуту поширюється на всю територію  сільської ради та на територію, що знаходиться поза їх межами, але які у відповідності із законодавством відчужені для потреб територіальної громади.

Статут відповідає положенням Конституції України, Європейській хартії про місцеве самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим Законам України, Указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України.

В разі невідповідності окремих статей Статуту діють норми Конституції України, Європейської хартії про місцеве самоврядування, Законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, як актів більш високої юридичної сили.

Сільська рада та виконавчий комітет сільської ради (далі – органи місцевого самоврядування) відстоюють інтереси територіальної громади усіма доступними засобами аж до звернення до суду, якщо державні органи або їх посадові особи обмежують самостійність територіальної громади, гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 1.2.2

З метою ознайомлення територіальної громади зі Статутом його повний текст видається тиражем, що задовольняє територіальну громаду. Сільська рада приймає рішення про постійне доведення Статуту до населення, що передбачає:

Стаття 1.2.3 Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише сільська рада.

Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймається 2/3 голосів депутатів від загального складу ради.

Підставою для внесення змін та доповнень до Статуту є підготовлені відповідним чином:

Пропозиції щодо змін та уточнень Статуту можуть розроблятись та вноситись до сільської ради об’єднаннями громадян, окремими жителями.

Глава 1.3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 1.3.1 Органи та посадові особи місцевого самоврядування у взаємозв’язках з органами державної влади діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-політичного та культурного розвитку сільської ради і реалізації в них функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади (делегованих повноважень) відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 1.3.2 Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають, у передбачених законодавством випадках, допомогу в здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.3 Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, які розташовані на території селищної ради і не є об’єктами права комунальної власності територіальної громади, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності в межах повноважень, наданих органам.

Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок на підприємствах та установах, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, у межах повноважень, делегованих їм органами виконавчої влади.

Підприємства, установи і організації, які перебувають у комунальній власності територіальної громади, підпорядковані, підзвітні і підконтрольні органам місцевого самоврядування. Відповідні органи та посадові особи місцевого самоврядування:

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої взаємини на договірній та податковій основі. На цій основі можуть прийматись рішення:

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.1.1 Система місцевого самоврядування територіальної громади відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Статуту складається з:

Стаття 2.1.2 Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Статуту.

Глава 2.2 ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 2.2.1 Територіальною громадою сільської ради є сукупність усіх жителів, які об’єднані спільним проживанням на території сіл Олександрівки та Калинівки Новотроїцького району Херсонської області. Територіальна громада є єдиним повноважним господарем комунальної власності територіальної громади, сільського бюджету.

Територіальна громада шляхом вільного волевиявлення в порядку, встановленому законодавством, обирає сільську раду та сільського голову і доручає їм організацію своєї життєдіяльності, створення умов для економічного, екологічного, соціально-культурного розвитку населеного пункту сільської ради.

Сільська рада і сільський голова, які обрані територіальною громадою, є повноважними суб’єктами місцевого самоврядування і діють згідно з потребами та інтересами жителів населеного пункту сільської ради та звітують перед ними відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

Стаття 2.2.2 Активними суб’єктами місцевого самоврядування є члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони можуть бути обраними до органів місцевого самоврядування або призначені посадовими особами місцевого самоврядування, мають право брати участь в місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання та користуватись іншими, передбаченими Конституцією України, Законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.3

Залежно від заслуг перед територіальною громадою та за рішенням сільської ради громадини України та інших держав можуть бути нагороджені однією або кількома із таких відзнак: ‘

Положення про сільські відзнаки затверджує сільська рада.

Стаття 2.2.4 Члени територіальної громади здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Формами безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування є:

Глава 2.3 ВИБОРИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 2.3.1 Сільський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 2.3.2 Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України

Глава 2.4 ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 2.4.1 Сільська рада складається з депутатів, які обираються жителями населеного пункту сільської ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 2.4.2 Порядок організації і проведення виборів депутатів сільської ради визначається законом.

Стаття 2.4.3 Загальний склад сільської ради визначається сільською радою відповідно до закону про вибори.

Стаття 2.4.4 Строк повноважень сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

Повноваження сільської ради, обраної на позачергових або повторних виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах

.

Глава 2.5 СІЛЬСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Стаття 2.5.1 Сільський референдум (місцевий референдум) – форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.

Стаття 2.5.2 Сільський референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення (загального голосування).

Стаття 2.5.3 Предметом сільського референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.

На сільський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Стаття 2.5.4 Рішення, прийняті сільським референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній території

Стаття 2.5.5 Порядок призначення та проведення сільського референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно цим референдумом, визначаються законодавством про референдуми

Глава 2.6 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Стаття 2.6.1 Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – загальні збори) – зібрання всіх чи частини жителів населеного пункту сільської ради для вирішення питань місцевого значення

Стаття 2.6.2 Загальні збори скликаються з метою:

Стаття 2.6.3 У роботі загальних зборів мають право брати участь жителі, які на законних підставах проживають на території населеного пункту сільської ради або їх частин, сільський голова, депутати сільської, районної, обласної рад та народні депутати України, посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, які розташовані на території сільської ради.

Стаття 2.6.4 Загальні збори можуть скликатись:

Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що виносяться на їх розгляд.

Стаття 2.6.5 Загальні збори є правомочними за умови, якщо в них брало участь або було представлено не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

Представництво на загальних зборах встановлюється за принципом – 1 (один) представник від 100 (ста) жителів відповідної території, які мають право голосу.

Стаття 2.6.6 Збори проводить сільський голова, керівник органу самоорганізації населення або особа, визначена органом, який скликав загальні збори.

Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.

Стаття 2.6.7 Рішення загальних зборів з питань, які розглядаються, приймаються відкритим чи таємним голосуванням, більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Для підрахунку голосів вибирається лічильна комісія у кількості не менше трьох осіб.

Стаття 2.6.8 Рішення загальних зборів:

Глава 2.7 МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 2.7.1 Жителі населеного пункту сільської ради мають право ініціювати розгляд сільською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Суб’єктами права місцевої ініціативи можуть бути:

Стаття 2.7.2 Правотворча ініціатива передбачає для суб’єктів права місцевої ініціативи внесення до сільської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до відання сільської ради. Проекти нормативно-правових актів, внесених у порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як п’яти відсотків жителів села – активних суб’єктів місцевого самоврядування, підлягають оприлюдненню та першочерговому розгляду на найближчому засіданні сесії сільської ради.

Стаття 2.7.3 Місцева ініціатива, внесена на розгляд сільської ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні сільської ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Стаття 2.7.4 Рішення сільської ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується шляхом:

Глава 2.8 ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Стаття 2.8.1 Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами та посадовими особами органів місцевого самоврядування.

На громадських слуханнях:

Стаття 2.8.2 У громадських слуханнях мають право брати участь жителі, які на законних підставах проживають на території населеного пункту сільської ради, сільський голова, депутати сільської, районної, обласної рад та народні депутати України, посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, які розташовані на території сільської ради.

Стаття 2.8.3 Громадські слухання проводяться з ініціативи:

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

Стаття 2.8.4 Громадські слухання є правомочними за умови, якщо в них брало участь або було представлено не менше половини жителів населеного пункту сільської ради, які мають право голосу.

Представництво на громадських слуханнях встановлюється за принципом – 1 (один) представник від 100 (ста) жителів населеного пункту сільської ради, які мають право голосу.

Стаття 2.8.5 Громадські слухання проводить сільський голова, керівник органу самоорганізації населення або особа, визначена органом, який ініціював громадські слухання.

Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар.

Стаття 2.8.6 За результатами громадського слухання можуть вноситися пропозиції. Пропозиції вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини жителів, які взяли участь у громадських слуханнях.

Для підрахунку голосів вибирається лічильна комісія в кількості не менше трьох чоловік.

Про результати громадського слухання їх ініціатор інформує жителів населеного пункту сільської ради в десятиденний термін.

Стаття 2.8.7 Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Глава 2.9 ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 2.9.1 Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються за територіальною ознакою жителями, які на законних підставах проживають на території населеного пункту сільської ради, для вирішення окремих питань місцевого значення.

Стаття 2.9.2 Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, сільської комітети.

Стаття 2.9.3 Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

Стаття 2.9.4 Органи самоорганізації населення діють на підставі Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішень сільської  ради та її виконкому, рішень місцевого референдуму, цього Статуту, розпоряджень сільського голови, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень загальних зборів жителів за місцем проживання, які їх обрали.

Стаття 2.9.5 Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі населеного пункту сільської ради, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території  села, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

Стаття 2.9.6 Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням сільської ради, яким дається дозвіл на його створення:

Стаття 2.9.7 З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської  ради можуть звернутися загальні збори відповідно до статей 2.6.5 та 2.6.7 цього Статуту. На загальних зборах обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів — учасників загальних зборів сільської ради.

Стаття 2.9.8 Ініціативна група подає до сільської  ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол загальних зборів про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників загальних зборів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника загальних зборів.

Стаття 2.9.9 Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською радою.

Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської  ради, розглядається на найближчому засіданні сільської ради за участю членів ініціативної групи загальних зборів.

У рішенні сільської  ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Рішення сільської  ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення або про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення обнародується шляхом:

Сільська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.

Стаття 2.9.10 Загальні збори на підставі рішення сільської  ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень відповідних органів місцевого самоврядування:

Стаття 2.9.11 Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється територіальними підрозділами Міністерства юстиції України.

Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету сільської  ради відповідно до затверджених виконавчим комітетом методичних Рекомендації стосовно порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення.

Стаття 2.9.12 Повноваження органу самоорганізації населення, делегування повноважень сільської ради органу самоорганізації населення, фінансово-економічна основа органу самоорганізації населення, організація діяльності органу самоорганізації населення, забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення, гарантії діяльності та відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення визначаються законодавством України.

Глава 2.10 КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.10.1 Жителі населеного пункту сільської ради незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні та індивідуальні пропозиції, заяви та скарги до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особисто звертатись до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Стаття 2.10.2 Звернення, пропозиції, зауваження Героїв Радянською Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, народних депутатів України розглядаються першими особами органу місцевого самоврядування, керівниками підприємств і установ особисто.

Стаття 2.10.3 Посадові особи, до повноважень яких належить розгляд заяв, звернень, скарг, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду їх звернень.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених в заяві, доводиться до відома і громадянина в письмовій формі з посиланням на законодавства України і викладенням мотивів відмови, а також порядку оскарження прийнятого рішення.

Глава 2.11 УЧАСТЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОБОТА НА ВИБОРНИХ ПОСАДАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.11.1 Жителі населеного пункту сільської ради мають право бути присутніми на пленарних засіданнях сільської  ради та засіданнях постійних комісій ради. Про бажання взяти участь в роботі сесії сільської ради член територіальної громади повідомляє секретаря ради не пізніше, ніж за день до початку роботи сесії.

Стаття 2.11.2 У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого пленарного засідання приймається не менше ніж 2/3 голосів від складу сільської ради.

Стаття 2.11.3 В разі неможливості забезпечити відвідання членами територіальної громади пленарного засідання сільської ради у залі засідань сільської ради секретар сільської ради повинен вирішити питання про проведення засідання сільської ради в іншому приміщенні.

В разі неможливості забезпечити відвідання членами територіальної громади засідання постійної комісії сільської ради у залі засідань сільської ради голова постійної комісії сільської ради спільно з секретарем сільської ради повинен вирішити питання про проведення засідання постійної комісії сільської ради в іншому приміщенні.

Стаття 2.11.4 Відмова жителям населеного пункту сільської ради у відвіданні сесії сільської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про недовіру до секретаря ради.

Стаття 2.11.5 Жителі населеного пункту сільської ради мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Про бажання взяти участь в роботі виконавчого комітету член територіальної громади повідомляє секретаря виконавчого комітету не пізніше, ніж за день до початку роботи засідання.

Стаття 2.11.6 В разі неможливості забезпечити відвідання членами територіальної громади засідання виконавчого комітету у залі засідань сільської ради секретар виконавчого комітету сільської ради повинен вирішити питання про проведення засідання виконавчого комітету в іншому приміщенні.

Стаття 2.11.7 Жителі населених  пунктів  сільської ради мають право працювати на посадах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу у органах місцевого самоврядування України» та інших законів України.

Глава 2.12 ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.12.1 Перелік форм участі жителів населеного пункту сільської ради у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню інших форм участі жителів населеного пункту сільської ради у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.10.2 Крім передбачених главами 2.3-2.11 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування:

РОЗДІЛ III ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 3.1.1 Системи органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

Стаття 3.1.2 Сільський голова, сільська рада та її виконавчий комітет здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням громади від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює делеговані йому повноваження органів виконавчої влади.

Стаття 3.1.3 Діяльність органів місцевого самоврядування базується на принципах:

Глава 3.2 СІЛЬСЬКА РАДА

Стаття 3.2.1 Сільської рада є представницьким органом місцевого самоврядування, єдиним органом представницької влади територіальної громади і формується шляхом вільних виборів.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів сільської ради визначаються Конституцією і Законами України.

Стаття 3.2.2 Загальний склад сільської ради визначається сільської радою відповідно до законодавства України рішенням, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів сільської ради.

До складу сільської ради входять депутати, які обираються жителями населеного пункту сільської ради на основі загального, рівного, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування, на термін, визначений Конституцією України.

Крім депутатів сільської ради, до складу сільської ради входить за посадою сільський голова.

Стаття 3.2.3 Сільська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від встановленого радою складу.

Повноваження сільської  ради починаються з моменту офіційного повідомлення територіальною виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів. Повноваження сільської ради припиняється в день офіційного оголошення територіальною виборчою комісією про обрання сільської ради наступного скликання.

Підстави і порядок дострокового припинення повноважень сільської ради визначається діючим законодавством.

Стаття 3.2.4 Депутат сільської ради — особа, яка набуває свої повноваження з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради наступного скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 3.2.5 Депутат сільської ради не рідше одного разу на рік звітує перед своїми виборцями на громадських слуханнях або виборчому окрузі.

Стаття 3.2.6 Депутат сільської ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики:

Регламентом сільської ради можуть бути встановлені інші правила депутатської етики та заходи впливу до депутатів, які порушують ці правила.

Стаття 3.2.7 У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відмови депутата сільської ради скласти присягу або брати участь у роботі сільської ради протягом одного року рада може звернутися до виборців про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 3.2.8 Основною організаційною формою роботи сільської ради є її сесія, яка складається з пленарних засідань сільської ради та засідань постійних комісій сільської ради.

Стаття 3.2.9 Порядок скликання чергових та позачергових сесій сільської ради визначається законом та регламентом сільської ради, який приймається сільської радою. Регламентом сільської ради визначаються порядок підготовки і розгляду на сесіях сільської ради питань порядку денного, порядок і процедура прийняття рішень сільської ради.

Стаття 3.2.10 Пленарні засідання сільської ради проводяться в залі засідань сільської ради, а в разі необхідності – в іншому приміщенні

На сесіях сільської ради головує сільський голова, за його відсутності – секретар сільської ради.

Сесія сільської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

Стаття 3.2.11 На сесіях сільська рада розглядає найважливіші питання, які відповідно до закону віднесені до відання місцевого самоврядування, за винятком питань, які віднесені до відання сільського голови і виконавчого комітету сільської ради.

Пропозиції до порядку денного сесії сільської ради можуть вноситись сільським головою, депутатами сільської ради, виконавчим комітетом сільської  ради, загальними зборами громадян та суб’єктами права місцевої ініціативи.

Стаття 3.2.12 Сесії сільської ради проводяться гласно. На сесії мають право бути присутні жителі населеного пункту сільської ради, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Сільська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 3.2.13 Рішення сільської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Рішення, прийняті на сесії, підписує сільський голова, додатки до рішень – секретар ради.

Загальнообов’язкові рішення сільської ради, які стосуються всієї територіальної громади сільської ради, оприлюднюються у спосіб, визначений сільської  радою.

Глава 3.3 ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ. ОБ’ЄДНАННЯ ДЕПУТАТІВ

Стаття 3.3.1 Постійні комісії сільської ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами ради, які обираються з числа депутатів сільської ради на термін її повноважень для вивчення і попереднього розгляду, підготовки питань, які віднесені до відання ради.

Постійна комісія для вивчення питань, віднесених до її відання, може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів підприємств, установ та організацій.

За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія більшістю голосів від її загального складу приймає висновки і рекомендації. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані.

Стаття 3.3.2 Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед сільської радою. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом сільської ради та Положенням про постійні комісії сільської ради, яке затверджується сільською радою.

Стаття 3.3.3 Депутати сільської ради можуть об’єднуватись на основі їх взаємної згоди у депутатські групи, фракції, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Депутатські об’єднання формуються за добровільним або партійним принципом за умови, що до складу кожного з них входять не менш, як три депутати. Порядок утворення та реєстрації об’єднань депутатів, їх повноваження та гарантії діяльності визначаються регламентом сільської ради.

Стаття 3.3.4 Посадовими особами сільської ради, які відповідають за організацію її роботи і працюють в раді на постійній основі, є секретар сільської ради.

Секретар сільської ради обирається сільської радою за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на термін повноважень сільської ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження  секретаря ради можуть бути достроково припинені рішенням ради, яке приймається таємним голосуванням.

Глава 3.4 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 3.4.1 Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади та за посадою очолює виконавчий комітет сільської ради і головує на засіданнях сільської ради.

Сільський голова обирається жителями населеного пункту сільської  ради – активними суб’єктами місцевого самоврядування, на термін, визначений Конституцією України, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. Порядок обрання сільського голови визначається Законом.

Стаття 3.4.2 Повноваження сільського голови починаються з моменту офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів сільського голови. Сільський голова при вступі на посаду приносить присягу, текст якої затверджено Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Якщо вибори сільського голови проведені одночасно з виборами депутатів сільської ради, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної сільської ради після складання присяги депутатами ради.

Стаття 3.4.3 Сільський голова здійснює свої повноваження у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Дострокове припинення повноважень сільського голови може бути відповідно до чинного законодавства. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови проводяться позачергові вибори сільського голови в порядку, передбаченому законом.

Стаття 3.4.4 Сільський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Сільський голова при здійсненні своїх повноважень користується тими ж гарантіями Статуту, що й депутати сільської ради.

Глава 3.5 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 3.5.1 Виконавчий комітет сільської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим і розпорядним органом сільської ради, який утворюється сільської радою на час її повноваження. Очолює виконавчий комітет сільський голова, а в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організовує секретар сільської ради.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку та інші реквізити юридичної особи. Повноваження виконавчого комітету визначається законом.

Стаття 3.5.2 Кількісний склад виконавчого комітету визначається сільської радою, персональний склад затверджується радою за пропозицію сільського голови.

Виконавчий комітет сільської ради утворюється у складі сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також членів виконавчого комітету сільської ради.

До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря ради, який входить до складу виконавчого комітету за посадою.

Стаття 3.5.3 Виконавчий комітет є підзвітним сільської раді, а з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський голова звітує сільської раді про роботу виконавчого комітету.

Сільської рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів населеного пункту  сільської ради може висловити недовіру виконавчому комітету в повному складі чи його окремим членам. Ініціатива жителів селища про недовіру виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як 10% жителів територіальної громади, що мають право голосу. Висловлення сільської радою недовіри виконавчому комітету тягне за собою відставку всього складу комітету або окремих його членів. Відставку приймає сільський голова. Підстави, з яких висловлюється недовіра, підлягають оприлюдненню в доступній формі для громадян.

Стаття 3.5.4 Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює виконавчий апарат сільської ради.

Стаття 3.5.5 Виконавчий комітет сільської  ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його пленарних засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються сільським головою, а в разі його відсутності — особою, яка його заміщує.

Глава 3.6. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Стаття 3.6.1 Сільської рада у межах затверджених структури і штатів формує виконавчий апарат для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільської ради. Виконавчий апарат сільської ради очолює сільський голова.

Стаття 3.6.2 Посадові інструкції працівників виконавчого апарату сільської ради затверджуються сільським головою.

РОЗДІЛ ІV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 4.1 КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 4.1.1 До комунальної власності територіальної громади сільської  ради належать земля та інші природні ресурси, комунальні підприємства сільської  ради, заклади і установи культури, освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування та інше майно, що знаходиться на території населеного пункту сільської  ради та зареєстроване у визначеному Законом порядку як комунальна власність територіальної громади.

Комунальна власність територіальної громади складає комунальний житловий та нежитловий фонд населеного пункту сільської  ради, доходи сільського бюджету, позабюджетні, соціальні та інші кошти, депозити сільської  ради у банківських установах, цінні папери та інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси, паї у майні суб’єктів підприємницької діяльності.

До комунальної власності територіальної громади відноситься нерухоме майно, що передається територіальній громаді за рішенням суду, майно, що передається територіальній громаді юридичними та фізичними особами, благодійними фондами, громадянами.

Стаття 4.1.2 До об’єктів комунальної власності територіальної громади виключно громадського користування, які не можуть бути передані на користь юридичних та фізичних осіб, належать: об’єкти водопостачання, об’єкти водовідведення, інженерні комунікації, пам’ятники культури і архітектури, вулиці, тротуари, парки, сквери,  водойми та їх береги, кладовища.

Стаття 4.1.3 Суб’єктом права комунальної власності територіальної громади є сільської  рада, яка здійснює це право безпосередньо (через сільський референдум чи збори громадян) та через органи і посадові особи місцевого самоврядування.

Сільська рада, виконавчий комітет здійснюють щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади всі майнові операції.

Сільська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності територіальної громади: дитячих дошкільних закладів, бібліотеки, установи культури, спортивних споруд, будинків, що використовуються для потреб управління населеного пункту, будинків нежитлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів, будинків та інші споруд, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.

Стаття 4.1.4 Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснює виконавчий комітет сільської  ради, який готує пропозиції сільської  раді про прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади, дає згоду на здачу об’єктів комунальної власності територіальної громади в оренду та їх відчуження, реалізовує затверджену сільської радою програму приватизації комунальної власності територіальної громади.

Стаття 4.1.5 Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності територіальної громади здійснює сільський голова. Сільський голова раз на рік інформує сільської  раду про стан комунальної власності територіальної громади, реалізацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності територіальної громади.

Глава 4.2 ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 4.2.1 Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади складається з коштів сільського бюджету, позабюджетних та спеціальних коштів сільської ради та виконавчою комітету, фінансово-кредитних ресурсів, переданих територіальній громаді.

Стаття 4.2.2 Територіальна громада має право отримувати плату за користування землею, іншими природними ресурсами. Розмір плати встановлюється сільською  радою в межах, визначених законом.

Стаття 4.2.3 Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси із фінансовими ресурсами інших територіальних громад Новотроїцького району з метою спільного фінансування сільських, місцевих або регіональних програм.

Стаття 4.2.4 Сільська рада в межах, визначених законом, надає дозвіл на отримання кредитів підприємствами комунальної власності, установами і організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади.

Стаття 4.2.5 Олександрівська  сільська рада є органом місцевого самоврядування, що утворена згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , зареєстрована в порядку діючого чинного  законодавства  та внесена  до Реєстру  неприбуткових установ та організацій, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та є неприбутковою установою, яка згідно пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України не є платником податку на прибуток.

Стаття 4.2.6. Сільська рада утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Стаття 4.2.7 Сільській раді забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 4.2.8 Сільською радою передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Стаття 4.2.9 Доходи (прибутки) сільської  ради використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Глава 4.3 СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Стаття 4.3.1 Місцевий бюджет сільської ради (далі – сільський бюджет) є бюджетом місцевого самоврядування і містить надходження та витрати на виконання повноважень органів місцевого самоврядування сільської ради. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс сільського бюджету.

Стаття 4.3.2 Сільський бюджет затверджується щорічно після прийняття Верховною Радою України Закону України про Держаними бюджет України на відповідний рік.

Мінімальний розмір сільського бюджету повинен враховувати чисельність населення сільської  ради та гарантований державою мінімум бюджетної і соціальної забезпеченості, затверджений Верховною Радою України при прийнятті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 4.3.3 Сільський бюджет складається з двох розділів: загального та спеціального фондів бюджету.

Складовими частинами загального фонду бюджету є:

Складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

Стаття 4.3.4 Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання сільського бюджету, звітування про його виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також визначення правових засад утворення та погашення місцевого боргу, регулюються Бюджетним кодексом України.

Глава 4.4 ПОЗАБЮДЖЕНІ (ЦІЛЬОВІ) І ВАЛЮТНІ ФОНДИ

Стаття 4.4.1 Сільська рада може утворювати позабюджетні спеціальні рахунки та визначати порядок використання коштів цих рахунків у відповідності із Законом. Порядок формування та використання коштів позабюджетних спеціальних рахунків визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішеннями сільської ради.

Стаття 4.4.2 Позабюджетні кошти спецрахунків визначаються доходами і зборами коштів від фізичних і юридичних осіб. Цільові кошти збираються і направляються відповідно до розпоряджень виконавчих органів за цільовим призначенням. Валютні фонди включають добровільні і благодійні внески фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземних цінних паперах.

РОЗДІЛ V. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Стаття 5.1.1 Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою і надають жителям населеного пункту сільської  ради необхідну інформацію.

Стаття 5.1.2 Жителі населеного пункту сільської ради мають право на отримання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

Порядок та періодичність, способи її оприлюднення визначаються сільською радою та сільським головою.

Стаття 5.1.3 Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні щотижня проводити прийом жителів населеного пункту сільської  ради з особистих питань.

Стаття 5.1.4 Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані враховувати в своїй діяльності позицію населеного пункту, осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів населеного пункту сільської  ради, будувати з ними взаємини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Статут територіальної громади населених пунктів сільської ради прийнято сільською радою на пленарному засіданні   більшістю голосів депутатів від загального складу ради
  2.  Статут підлягає реєстрації в порядку визначеному законом і набуває чинності з моменту реєстрації.
  3. Статут є постійно діючим Актом, він не підлягає перезатвердженню новообраним складом сільської  ради.
  4. Зміни до Статуту вносяться в такому ж порядку, як затвердження Статуту, і набирають законної сили після реєстрації в органах юстиції.
  1.    У разі припинення Олександрівської сільської ради ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбуткових організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

6.Контроль за виконанням Статуту здійснює сільська  рада,сільський голова,інші органи і особи згідно чинного законодавства

7.Статут у  трьох  ідентичних   примірниках — зберігається у сільській раді, районному архіві, органі,що здійснив його реєстрацію.